Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzky (zákon č. 102/2014 Z.z.) a zákona o ochrane spotrebiteľa (zákon č. 250/2007 Z. z.) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva Kupujúceho zo zodpovednosti za vady (ďalej len „reklamácie“).

„Predávajúci“ je Ing. Peter Lipták – ZÁHRADA LIJANA

Miesto podnikania: Šoltésovej 16, 965 01 Žiar nad Hronom

Kamenná predajňa (prevádzka): SNP 67/66, 965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 17 799 554

DIČ: 1020938941

IČ DPH: SK1020938941

Registrácia: Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor živnostenského podnikania, číslo živnostenského registra: 613-3805

 „Kupujúci“ je:
a) spotrebiteľ (osoba, ktorá nakupuje tovar pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti),
b) fyzická a/alebo právnická osoba – podnikateľ, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru. Fyzické a právnické osoby – podnikatelia berú na vedomie, že podmienky záruky (najmä záručná doba) môžu byť odlišné od podmienok záruky pre spotrebiteľov a vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim – podnikateľom sú upravené Obchodným zákonníkom.

Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u Predávajúceho. Predávajúci poskytuje Kupujúcemu záruku na tovar po dobu 24 mesiacov od momentu zakúpenia tovaru. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie (expiračná doba), záručná doba skončí uplynutím tejto lehoty.

Predávajúci uznáva len tie reklamácie tovaru, ktoré sú zapríčinené chybou zo strany výrobcu. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť reklamovaný produkt, mechanicky nepoškodený, spolu s reklamačným formulárom (na stiahnutie nižšie) s uvedením dôvodu reklamácie, menom a číslom faktúry, ktorou bol reklamovaný výrobok zakúpený vrátane dokladu o zaplatení produktu Predávajúcemu.

V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča Kupujúcemu telefonicky (na telefónne číslo Predávajúceho uvedeného v kontaktoch) alebo e-mailom (obchod@lijana.sk) oznámiť Predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila.

Pri preberaní zásielky je Kupujúci povinný si zásielku vizuálne skontrolovať a pokiaľ nie je chybná alebo mechanicky poškodená, je Kupujúci povinný zásielku prevziať. Kupujúci je povinný si skontrolovať tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Prípadnú zjavnú vadu, mylné dodanie iného tovaru než bolo zmluvne dohodnuté, dodanie tovaru v inej skladbe alebo v inom množstve, alebo mylne uvedenú cenu tovaru než bolo zmluvne dohodnuté je Kupujúci povinný bezodkladne reklamovať písomnou formou (e-mailom, poštou na adresu miesta podnikania Predávajúceho), najneskôr do 5-tich kalendárnych dní po dodaní a prevzatí tovaru a dokladu k uvedenému tovaru. V prípade, že Kupujúci neuplatní takúto reklamáciu v stanovenej lehote potvrdzuje, že druh tovaru, množstvo, skladbu a cenu tovaru akceptuje.

Pri uznanej reklamácii a v rámci záruky, ak ide o závadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby tovar mohol byť riadne a bezávadne užívaný, má Kupujúci právo na bezplatnú výmenu alebo právo odstúpiť od zmluvy. Pri takomto odstúpení Kupujúceho od zmluvy mu vzniká nárok na peňažný dobropis v plnej výške fakturovanej a skutočnej zaplatenej ceny. Pri bezplatnej výmene alebo Kupujúceho uplatnenom práve odstúpiť od zmluvy má Predávajúci právo na vrátenie reklamovaného tovaru.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej nemohol Kupujúci tovar využiť z dôvodu uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Rozhodujúcim dátumom na začatie plynutia lehoty reklamácie je dátum prijatia tovaru Predávajúcim.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie ihneď vydať Kupujúcemu potvrdenie o prijatí reklamácie (e-mailom, SMS, resp. telefonicky). Ak potvrdenie o uplatnení reklamácie nie je možné doručiť ihneď, Predávajúci ho musí doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr s dokladom o vybavení reklamácie. O vybavení reklamácie Predávajúci informuje Kupujúceho formou dohodnutou s Kupujúcim (e-mailom, SMS, resp. telefonicky).

Tento Reklamačný poriadok je záväzný pre Predávajúceho aj Kupujúceho, pričom je umiestnený na viditeľnom mieste na internetovej stránke Predávajúceho.

Momentom zaplatenia ceny za objednaný tovar Kupujúci vyhlasuje, že bol oboznámený s týmto Reklamačným poriadkom.

Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.