Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov pre účely on-line rezervácie tovaru na internetovej stránke www.lijana.sk

Vážený Záujemca o rezerváciu tovaru,

aby som mohol spracovať Vašu rezerváciu, potrebujem Vaše osobné údaje. Bezpečnosť Vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre mňa prvoradé.  Tu sa dozviete, ako Vaše osobné údaje spracúvam a ako dosiahnem ich bezpečnosť. 

1. Kto som?

Vaše osobné údaje spracováva moja osoba ako fyzická osoba – podnikateľ podnikajúca pod obchodným menom Ing. Peter Lipták – ZÁHRADA LIJANA, s miestom podnikania: Šoltésovej 16, 965 01 Žiar nad Hronom, s prevádzkou: SNP 67/66, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 17 799 554, s registráciou na Okresnom úrade v Žiari nad Hronom, odbore živnostenského podnikania, pod číslo živnostenského registra: 613-3805 (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

2. Za akým účelom, v akom informačnom systéme a aké osobné údaje spracúvam poskytnuté Vašou osobou mojej osobe  prostredníctvom internetovej stránky www.lijana.sk

Aby som mohol vybaviť Vaš nákup tovaru a následne, aby som Vám mohol takýmto spôsobom kúpený tovaru predať vo svojej  kamennej predajni nachádzajúcej sa na adrese: SNP 67/66, 965 01 Žiar nad Hronom  alebo zaslať na Vami uvedenú adresu spracúvam Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty (emailová adresa).

Osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky

Pri návšteve našej webovej stránky o Vás môžeme zhromažďovať určité informácie, ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o Vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení Vášho jazyka. Môžeme taktiež spracovávať informácie o Vašom správaní sa na našich webových stránkach, tj. napr. aké odkazy na našich webových stránkach navštívite a ktorý tovar je Vám zobrazený. Informácie o Vašom správaní na webe sú však z dôvodu vášho maximálneho súkromia anonymizované, a preto ich ani sami nedokážeme priradiť konkrétnemu užívateľovi, tj. konkrétnej osobe.

Cookies

Automaticky spracovávame aj cookies.

3. Na akom právnom základe spracovávam Vaše osobné údaje?

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov v našom informačnom systéme  je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia (ďalej len ako „GDPR“) – predzmluvné vzťahy, zmluvné vzťahy (komunikácia medzi mnou a Vami za účelom prípadného uzavretia kúpnej zmluvy vo vzťahu k Vami rezervovanému tovaru, ako za účelom samotného uzatvorenia kúpnej zmluvy vo vzťahu k  Vami rezervovanému tovaru na adrese prevádzky t.j. na adrese kamennej predajni mojej osoby).

4. Komu vaše údaje poskytujem?

Vaše osobné údaje spracúvané mojou osobou v informačnom systéme, na základe Sprostredkovateľskej zmluvy uzatvorenej v súlade s Nariadením GDPR ako aj s ostatnými platnými právnymi predpismi  poskytujem fyzickej osobe – podnikateľovi podnikajúcemu pod obchodným menom Mgr. Peter Lipták, s miestom podnikania: SNP 66/67, 965 01 Žiar nad Hronom, s prevádzkou: SNP 70/72, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 52 246 710, s registráciou na Okresnom úrade v Žiari nad Hronom, odbore živnostenského podnikania, pod číslo živnostenského registra: 680-22109. Tento podnikateľ mi zabezpečuje na základe dvojstranného osobitného obchodno-právneho záväzku spravovanie a údržbu webovej stránky, na podklade ktorej z Vašej strany dochádza k rezervácií mnou ponúkaného sortimentu a tovaru.

5. Ako dlho uchovávam vaše osobné údaje?

Vami poskytnuté osobné údajne v rámci informačného systému  uchovávam a spracovávam maximálne v lehote 15 dní odo dňa ich poskytnutia prostredníctvom webovej stránky www.lijana.sk Vašou osobou.       

6. Kam prenášam vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje neprenášam do tretej krajiny, medzinárodnej organizácie ani mimo územia Slovenskej republiky.

7. Ako spracúvam vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvam v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívam žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania.

8. Ako zabezpečujem ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre mňa prvoradá. Aby som zabezpečil ochranu vašich osobných údajov, prijal som potrebné technické a organizačné opatrenia.

9. Aké máte práva?

a) Právo na prístup k údajom

Máte právo vedieť, či spracúvam vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto  spracúvam, môžete ma požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydám potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov mojou osobou. 

b) Právo na opravu

Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvam, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete ma požiadať o ich opravu alebo doplnenie. 

c) Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby som vaše osobné údaje vymazal. O vymazanie vašich údajov ma môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažem, ak

  • už vaše osobné údaje nepotrebujem pre účel, na ktorý ste mi ich poskytli;
  • odvoláte svoj súhlas;
  • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;
  • spracúvam vaše osobné údaje nezákonne;
  • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
 • ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;

d) Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete ma požiadať, aby som obmedzil spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhoviem, vaše osobné údaje bude iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudem. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak

  • mi oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoverím ich správnosť;
  • spracúvam vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby som spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;
  • vaše údaje už nepotrebujem, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoverím, či moje oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

e) Právo na prenosnosť údajov

Máte právo žiadať, aby som vám poskytol vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje k inému subjektu. Tiež ma môžete požiadať, aby som vaše osobné údaje preniesol vybranému subjektu priamo ja. Vašej žiadosti vyhoviem v prípade, že ste mi poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste mi na ich spracúvanie súhlas.

f) Právo namietať

Máte právo namietať, že spracúvam vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvam na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe vašej námietky vaše osobné údaje vymažem.

Ak vaše osobné údaje spracúvam v nasledovných prípadoch:

  • na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
  • z dôvodu môjho oprávneného záujmu,
 • vytvárania profilu zákazníka,

môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

10. Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.lijana.sk t.j. dňom 01.03.2019.

Vyhradzujem si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov mojou osobou, prípadne ak dôjde k zmene platnej právnej úpravy. O každej zmene budete informovaný mailom.

Kontaktné údaje

Kontaktné údaje mojej osoby ako osoby zodpovednej za dohľad nad ochranou osobných údajov v súvislosti so spracovávaním Vašich osobných údajov:

Ing. Peter Lipták – ZÁHRADA LIJANA

miesto podnikania: Šoltésovej 16, 965 01 Žiar nad Hronom

prevádzka: SNP 66/67, 965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 17 799 554

registrácia: Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor živnostenského podnikania, číslo živnostenského registra: 613-3805

email: zahradalijana@gmail.com

tel. číslo: 0905 701 605

Kontaktné údaje na Dozorný orgán v oblasti ochrany osobných údajov v Slovenskej republike:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

so sídlom: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27

tel. číslo: 02/ 32 31 3214

e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk