Všeobecné obchodné podmienky

Kontaktné údaje Predávajúceho:

Ing. Peter Lipták – ZÁHRADA LIJANA

Miesto podnikania: Šoltésovej 16, 965 01 Žiar nad Hronom

Kamenná predajňa (prevádzka): SNP 67/66, 965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 17 799 554

DIČ: 1020938941

IČ DPH: SK1020938941

Registrácia: Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor živnostenského podnikania, číslo živnostenského registra: 613-3805

E-mail: zahradalijana@gmail.com

Tel. číslo: 0908 806 701

Číslo nášho bankového účtu:
IBAN: SK54 0900 0000 0004 1089 2777


Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1


Všeobecné obchodné podmienky pre nákup prostredníctvom internetového obchodu online:

Definície pojmov

1. Predávajúci – Ing. Peter Lipták – ZÁHRADA LIJANA, s miestom podnikania Šoltésovej 16, 965 01 Žiar nad Hronom, s prevádzkou: SNP 67/66, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 17 799 554, IČ DPH: SK1020938941, registrovaného Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor živnostenského podnikania, číslo živnostenského registra: 613-3805.

2. Kupujúci –je fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky a produkty ponúkané na internetovom obchode www.lijana.sk pre priamu osobnú spotrebu, alebo právnická osoba pokiaľ vystupuje voči predávajúcemu obdobne ako fyzická osoba. 

3. Kamenná Predajňa – Predajňa (miesto prevádzky) Predávajúceho nachádzajúca sa na adrese: SNP 67/66, 965 01 Žiar nad Hronom.  

4. Tovar – hnuteľná vec vybraná Kupujúcim alebo Záujemcom o rezerváciu tovaru z produktov zverejnených na internetovej stránke www.lijana.sk.

5. Občiansky zákonník – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších  predpisov.

6. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe  zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho – zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1. Platnosť obchodných podmienok

1.1 Tieto OP platia pre všetky objednávky a všetky zmluvy uzatvárané medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Uzavretím kúpnej zmluvy Kupujúci potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal, súhlasí s nimi v celom rozsahu a neuplatňuje voči nim žiadne výhrady. OP nadobúdajú platnosť a účinnosť voči Kupujúcemu okamihom uzatvorenia Kúpnej zmluvy. Predávajúci si vyhradzuje právo VOP meniť a ich aktuálne znenie zverejniť na svojej internetovej stránke: www.lijana.sk.

1.2 Tieto VOP sú tiež súčasťou potvrdenia objednávky Kupujúceho a sú bez opakovaného potvrdenia súčasťou každej ďalšej objednávky. Kupujúci objednaním tovaru u Predávajúceho  prehlasuje, že je oboznámený s VOP zverejnenými na internetovej stránke: www.lijana.sk a výslovne prehlasuje, že s nimi súhlasí.

1.3 Pokiaľ sa niektoré ustanovenia týchto VOP vzťahujú na spotrebiteľa, je ním spotrebiteľ v zmysle ustanovenia § 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

2. Objednávka a uzavretie zmluvy

2.1 Kupujúci objednáva tovar prostredníctvom internetovej stránky www.lijana.sk, a to podľa pokynov uvedených v tejto internetovej stránke. Popis toho-ktorého tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade, jeho cena sú uvedené na internetovej stránke pri tom-ktorom tovare.

2.2 Kupujúci objednáva Tovar u Predávajúceho prostredníctvom internetovej stránky, po stlačení tlačidla „Pridať do košíka“ pri tom-ktorom tovare sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka Kupujúceho. Nákupný košík daného Kupujúceho je tomuto Kupujúcemu kedykoľvek počas vytvárania objednávky k dispozícii na nahliadnutie.

2.3 V náhľade nákupného košíka si Kupujúci zároveň zvolí spôsob dopravy tovaru a spôsob úhrady podľa možností, ktoré ponúka Predávajúci.

2.4 K cenám za jednotlivé tovary sa pripočíta aj cena za dopravné podľa zvoleného druhu dopravy. 

2.5 Objednávku Kupujúci dokončí stlačením tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“. Predtým je Kupujúci povinný sa oboznámiť s týmito VOP a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím tlačidla „Prečítal/a som si všeobecné obchodné podmienky a súhlasím s nimi.“ A zároveň je Kupujúci povinný sa oboznámiť so Zásadami ochrany osobných údajov a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím tlačidla „Prečítal/a som si zásady ochrany osobných údajov a súhlasím s nimi.“. 

2.6 Odoslaním objednávky, t. j. stlačením tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“ Kupujúci zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil/bol Predávajúcim informovaný aj o:

  • vlastnostiach tovaru,
  • celkovej cene, ktorú je Kupujúci povinný Predávajúcemu uhradiť.

2.7 Po vytvorení objednávky bude táto objednávka zaregistrovaná v systéme internetovej stránky. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho, ktorú tento uviedol pri objednávky, nasledovné:

  • potvrdenie objednávky s informáciami o objednávke,
  • odkaz na znenie VOP, ktoré je platné a účinné v čase vytvorenia Objednávky Kupujúcim,
  • odkaz na Zásady ochrany osobných údajov,
  • odkaz na reklamačný poriadok Predávajúceho,
  • odkaz na Formulár na odstúpenie od Zmluvy.

2.8 Doručením potvrdenia o prijatí objednávky podľa bodu 2.7 tohto článku VOP spolu s ostatnými dokumentmi Kupujúcemu sa zmluva o kúpe tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v objednávke špecifikovaného tovaru za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok, ktoré sú obsiahnuté v dokumentoch podľa bodu 2.7 tohto článku VOP.

3. Osobný odber

3.1 Kamenná predajňa je otvorená v pracovných dňoch od 08.00 hod do 17.00 hod a v sobotu od 08.00 hod do 11.30 hod. V tomto období je možný osobný odber objednaného Tovaru podľa stavu dostupnosti na sklade, ktorý je uvedený pri každej položke. V momente, keď bude Tovar pripravený na odber, budete vyrozumený e-mailom, telefonicky alebo SMS správou. Tovar je pre kupujúceho rezervovaný po dobu 3 pracovných dní. Ak si v uvedenej lehote osobného odberu objednaný Tovar neprevezmete, Vaša objednávka bude stornovaná.

4. Dodacie podmienky a dodacie lehoty

4.1 Tovar sa považuje za dodaný doručením na adresu, ktorú Kupujúci uviedol v objednávke ako adresu dodania. V prípade osobného odberu sa Tovar považuje doručený prevzatím Tovaru Kupujúcim.

4.2 Doklad o zaplatení Tovaru bude zaslaný Kupujúcemu spolu s Tovarom.

4.3 Dodanie objednaného tovaru bude realizované Slovenskou poštou alebo kuriérskou spoločnosťou, v lehote uvedenej v tomto článku týchto VOP, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností Predávajúceho. V prípade, že Tovar, ktorý je uvedený ako dostupný na sklade nie je z dôvodu zlyhania technického alebo ľudského faktora dostupný bude Kupujúci informovaný Predávajúcim o riešení tejto situácie.

4.4 Predávajúci sa zaväzuje zaslať objednaný tovar Kupujúcemu v lehote do 5 pracovných dní od uhradenia ceny objednávky alebo do 5 pracovných dní od uzavretia zmluvy podľa čl. 2 bod 2.8 týchto VOP, ak je zvolená úhrada ceny dobierkou a v tom prípade, ak je Tovar na sklade. V prípade dlhšej dodacej doby bude Predávajúci Kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať. Prepravu objednaného tovaru zabezpečuje Predávajúci.

4.4 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak omeškanie dodávky tovaru presiahne 30 dní a Predávajúci vopred na omeškanie Kupujúceho neupozornil a nedohodol s ním náhradný termín dodania tovaru.

4.5 V prípadoch vyššej moci (ňou sa rozumejú okolnosti, ktoré vznikli po uzavretí zmluvy, a to v dôsledku zmluvnými stranami nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí mimoriadnej povahy, najmä živelných katastrof, havárií a porúch v doprave, štrajkov, ako aj pri politických, občianskych a vojnových konfliktoch atď.), je Predávajúci oprávnený čiastočne alebo úplne odstúpiť od zmluvy v prípade čiastočnej alebo úplnej nemožnosti plnenia, alebo dodať tovar v lehote, ktorá sa predĺži o takto zmeškanú dobu.

4.6. Pokiaľ objednaný Tovar presiahne hmotnosť 31.5 kg a výšku 175 cm je možné si ho len osobne prevziať v Kamennej Predajni Predávajúceho. Takýto Tovar nie je možné doručiť Kupujúcemu Slovenskou poštou alebo kuriérskou spoločnosťou.

5. Cena tovaru a platobné podmienky

5.1 Kupujúci sa uzatvorením Kúpnej zmluvy zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu za objednaný tovaru celú sumu a náklady na prepravu, ktoré spolu tvoria celkovú cenu tovaru akceptovanú Kupujúcim v poslednom kroku záväznej objednávky na stránke: www.lijana.sk. Pri internetovej objednávke akceptuje Kupujúci cenu uvedenú pri tovare v okamihu objednania.

5.2 Predávajúci vystaví doklad o zaplatení Tovaru Kupujúcemu v súlade s platnými predpismi SR. 

5.3 Všetky ceny tovarov v objednávke aj na internetovej stránke sú uvedené vrátane DPH. Cenu podľa objednávky môže Kupujúci uhradiť:

a) bankovým prevodom,

b) v hotovosti pri osobnom odbere Tovaru v Kamennej predajni,

c) priamym vkladom v banke na účet Predávajúceho,

d) dobierkou, čiže odovzdaním hotovosti doručovateľovi pri preberaní tovaru,

e) kartou pri osobnom odbere Tovaru v Kamennej predajni,

5.4 Za úhradu ceny si Predávajúci neúčtuje žiaden poplatok. Avšak Predávajúci upozornil Kupujúceho, že ten-ktorý subjekt, u ktorého je platba ceny realizovaná, si môže účtovať poplatok za úhradu (napr. daná banka pri vklade na účet).

5.5 Kupujúci sa zaväzuje uhradiť cenu v lehote uvedenej v objednávke.

5.6 Úhradou sa rozumie moment pripísania ceny na účet Predávajúceho, odovzdaním hotovosti doručovateľovi pri preberaní tovaru a odovzdaním hotovosti Predávajúcemu v Kamennej predajni.

6. Poučenie o práve Kupujúceho odstúpiť od zmluvy

6.1 Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim momentom, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak sa:

a)  viaceré tovary objednané Kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b)  dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusa,

c)  tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

6.2 Kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatňuje nasledovne:

a)  písomne na adrese miesta podnikania Predávajúceho uvedeného vyššie alebo

b)  e-mailom na adrese obchod@lijana.sk.

6.3 Kupujúci je na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu potvrdenia objednávky doručenej Kupujúcemu. V prípade, že Kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatní, vráti Tovar Predávajúcemu, a to zaslaním na adresu miesta podnikania Predávajúceho uvedenú v týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil.

6.4 Pri odstúpení od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP znáša náklady na vrátenie Tovaru Kupujúci, a to vrátane nákladov na vrátenie tovaru, ktorý nie je možné vzhľadom na jeho povahu vrátiť prostredníctvom pošty.

6.5 Vrátený tovar nesmie byť poškodený a musí byť zaslaný Predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. Za zníženie hodnoty tovaru, ktoré nevzniklo bežným opotrebením počas používania v lehote na odstúpenie podľa bodu 1 tohto článku VOP, zodpovedá Kupujúci.

6.6 Predávajúci v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia Kupujúceho podľa bodu 1 tohto článku VOP vráti Kupujúcemu platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci vráti Kupujúcemu platbu podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý Kupujúcim pri platbe za tovar, pokiaľ sa Kupujúci s Predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však Predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný Predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil Kupujúci. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platbu skôr, ako mu je doručený tovar alebo ako mu Kupujúci preukázal, že mu zaslal tovar späť.

6.7 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

a)  predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze; 

b)  predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

7. Storno objednávky

7.1 Kupujúci má právo stornovať (zrušiť) objednávku až do chvíle, pokým neinformujeme Kupujúceho e-mailom o dodaní balíka na vopred uvedenú adresu. Stornovať objednávku je možné e-mailom na obchod@lijana.sk alebo telefonicky na číslo 0908 806 701. Po uplynutí tejto lehoty sa objednávka považuje za záväznú.

7.2 Predávajúci je oprávnený po dohode s Kupujúcim zrušiť Objednávku.

8. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

8.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru až úplným zaplatením celej Ceny.

8.2 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od Predávajúceho alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu Predávajúci umožní nakladať s tovarom a Kupujúci tovar neprevezme.

9. Reklamácie a záruka

9.1 Informácie o reklamácii a záruke sú dostupné na internetovej stránke www.lijana.sk a tvoria odkaz v potvrdení objednávky doručenej Kupujúcemu.

10. Ochrana osobných údajov

10.1 Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre uskutočnenie plnenia zmluvy s Kupujúcim. Žiadne z poskytnutých osobných údajov nebudú inak zverejnené alebo poskytnuté tretej osobe. Vyplnením objednávkového formulára dávate súhlas na zhromažďovanie a archivovanie Vašich objednávok.

10.2 Kompletné informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné na https://lijana.sk/ochrana-sukromia/.

11. Alternatívne riešenie sporov

11.1 Účelom tohto článku VOP je informovať Kupujúceho o možnosti a podmienkach alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

11.2 Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t. j. medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Kupujúci môže svoj spor s Predávajúcim riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov.

11.3 Príslušným orgánom (subjektom) alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže Kupujúci obrátiť alebo iný subjekt, ktorý sa nachádza v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk

11.4 Kupujúci sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

11.5 Kupujúci môže spor medzi ním a Predávajúcim riešiť aj prostredníctvom ODR platformy. Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme ODR alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12. Záverečné ustanovenia

12.1 Tieto VOP sú platné a účinné od 01.02.2020. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

12.2 Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí a bude ich dodržiavať. 

12.3 Na vzťahy neupravené Objednávkou a týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

V prípade akýchkoľvek informácií, napíšte nám prostredníctvom emailu, prípadne telefonicky na číslo uvedené v kontaktoch.