Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky vzťahujúce sa na rezerváciu tovaru online

Čl. 1

Definície pojmov

 1. Poskytovateľ služby rezervácie tovaru – podnikateľ Ing. Peter Lipták – ZÁHRADA LIJANA, s miestom podnikania Šoltésovej 16, 965 01 Žiar nad Hronom, s prevádzkou: SNP 67/66, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 17 799 554, IČ DPH: SK1020938941, registrovaný na Okresnom úrade Žiar nad Hronom, odbor živnostenského podnikania, číslo živnostenského registra: 613-3805.
 2. Predávajúci – Ing. Peter Lipták – ZÁHRADA LIJANA, s miestom podnikania Šoltésovej 16, 965 01 Žiar nad Hronom, s prevádzkou: SNP 67/66, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 17 799 554, IČ DPH: SK1020938941, registrovaného Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor živnostenského podnikania, číslo živnostenského registra: 613-3805.
 3. Záujemca o rezerváciu tovaru – osoba, ktorá má záujem o rezerváciu ňou vybraného tovaru v Kamennej Predajni Predávajúceho.
 4. Kamenná Predajňa – Predajňa (miesto prevádzky) Predávajúceho nachádzajúca sa na adrese: SNP 67/66, 965 01 Žiar nad Hronom.  
 5. Tovar – hnuteľná vec vybraná Záujemcom o rezerváciu tovaru z produktov zverejnených na internetovej stránke www.lijana.sk.
 6. Kupujúci – Záujemca o rezerváciu tovaru v prípade, ak dôjde ku kúpe rezervovaného Tovaru.
 7. Občiansky zákonník – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších  predpisov.
 8. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe  zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho – zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. 2

Úvodné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na rezerváciu Tovaru online.
 2. Záujemca o rezerváciu tovaru označením príslušného políčka na internetovej stránke Predávajúceho www.lijana.sk a následným odoslaním rezervácie online, vyjadruje súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a ich aplikovaním na rezerváciu Tovaru.

Čl. 3

Postup pri rezervácii Tovaru

 1. Záujemca o rezerváciu tovaru si z katalógu produktov zverejnených na internetovej stránke www.lijana.sk vyberie Tovar, o rezerváciu ktorého má záujem, za účelom kúpy Tovaru v Kamennej Predajni.
 2. Záujemca o rezerváciu tovaru uvedie za účelom rezervácie Tovaru nasledovné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty (emailová adresa). Uvedenie týchto údajov je pre účely rezervácie Tovaru povinné. Kliknutím na tlačidlo „REZERVÁCIA TOVARU“ Záujemca o rezerváciu tovaru odošle žiadosť o rezerváciu Tovaru Predávajúcemu. Záujemca o rezerváciu tovaru je povinný uviesť pravdivé a úplné údaje za účelom rezervácie Tovaru. Záujemca o rezerváciu tovaru berie na vedomie, že rezervácia Tovaru je možná výlučne po uvedení povinných údajov uvedených v prvej vete tohto bodu týchto všeobecných obchodných podmienok.
 3. Po odoslaní rezervácie bude Záujemcovi o rezerváciu tovaru na ním uvedenú adresu elektronickej pošty doručený email, obsahom ktorého bude potvrdenie o doručení žiadosti o rezerváciu Tovaru, ktorý nie je možné považovať za potvrdenie rezervácie Tovaru v Predajni. Záväznou informáciou o rezervácii je až doručenie informatívneho emailu alebo oznámením iným vhodným spôsobom (najmä prostredníctvom SMS alebo telefonicky) Záujemcovi o rezerváciu tovaru, ktorého obsahom bude potvrdenie rezervácie Tovaru v Predajni alebo informácia, že Tovar nie je v Predajni k dispozícii. V prípade, že Tovar k dispozícii v Predajni nebude, Predávajúci uvedie Záujemcovi o rezerváciu v informatívnom emaily alebo vo iným vhodným spôsobom (SMS alebo telefonicky) lehotu kedy predmetný Tovar bude v Predajni k dispozícií.
 4. Po potvrdení rezervácie Tovaru zo strany Prevádzkovateľa bude mať Záujemca o rezerváciu tovaru Tovar pripravený v Predajni po dobu 3 pracovných dní dňom nasledujúcim po dni doručenia potvrdenia rezervácie Tovaru v Predajni. Po márnom uplynutí doby uvedenej v predchádzajúcej vete tohto bodu týchto Všeobecných obchodných podmienok, Predávajúci ďalej nie je rezerváciou Tovaru viazaný.
 5. Rezervácia je pre Záujemcu o rezerváciu tovaru nezáväzná a nie je jeho povinnosťou si rezervovaný Tovar zakúpiť.
 6. Záujemca o rezerváciu tovaru má možnosť Tovar v Predajni prezrieť, skontrolovať a v prípade záujmu uzavrieť s Predávajúcim kúpnu zmluvu k Tovaru.
 7. Záujemca o rezerváciu si môže zarezervovaný tovar zakúpiť v Kamennej predajni každý deň počas pracovných dní  od 08:00 hod. do 17:00 hod. a počas soboty od 08:00 hod. do 12:00 hod.
 8. Záujemca o rezerváciu tovaru uhrádza kúpnu cenu za Tovar v Predajni. Kúpnu cenu za Tovar nie je možné platiť prostredníctvom internetovej stránky www.lijana.sk.
 9. Ceny uvedené na internetovej stránke www.lijana.sk predstavujú aktuálne ceny Kamennej Predajne v mene Euro platné k okamihu potvrdenia rezervácie, vrátane všetkých daní a poplatkov. Súčasťou internetovej stránky je tiež uvedenie základnej charakteristiky Tovaru, opis jeho vlastností a ďalšie potrebné informácie vzťahujúce sa na daný Tovar.

Čl. 4

Záverečné ustanovenia

 1. Na uplatnenie reklamácie Tovaru je príslušná Kamenná Predajňa Predávajúceho.  
 2. Záujemca o rezerváciu tovaru berie na vedomie, že rezerváciou Tovaru v Kamennej Predajni prostredníctvom internetovej stránky www.lijana.sk nie je uzatvorená kúpna zmluva na diaľku v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Kúpa Tovaru sa spravuje predovšetkým príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ale aj ustanoveniami ostatných právnych predpisov Slovenskej republiky.  

Kontaktné údaje Predávajúceho:

Ing. Peter Lipták – ZÁHRADA LIJANA

Miesto podnikania: Šoltésovej 16, 965 01 Žiar nad Hronom

Kamenná predajňa (prevádzka): SNP 67/66, 965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 17 799 554

Registrácia: Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor živnostenského podnikania, číslo živnostenského registra: 613-3805

E-mail na komunikáciu súvisiacu s on-line rezerváciou: zahradalijana@gmail.com

Tel. číslo na komunikáciu súvisiacu s on-line rezerváciou: 0908 806 701

V Žiari nad Hronom, dňa 01.03.2019

Ing. Peter Lipták – ZÁHRADA LIJANA